Önkormányzati Választás 2019 - Ajánlásszám

 2/2019.(VIII.8.) HVI határozat

iktatószám: NPH/ 2235 /2019.

a jelölt állításhoz szükséges ajánlások számának megállapítása

Határozat

A Helyi Választási Iroda vezetőjeként eljárva megállapítom, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban. Ve.) 307/E.§.(1-3) bekezdésében foglaltak, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 9.§ (1) bekezdése, és (3) bekezdés a) pontja szerint Nagydobos településen

a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások száma: 51 fő egyéni listás és

az egyéni választókerületi jelölt állításhoz szükséges ajánlások száma: 17 fő.

E határozat a Nagydobos Község Önkormányzat (4823 Nagydobos, Fő út 129.) hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján (www.nagydobos.hu) kerül közzétételre. A határozat ellen a választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 208-209. §-ában foglaltak alapján a Helyi Választási Bizottsághoz címzett (4823 Nagydobos, Fő út 129.) írásbeli kifogással lehet élni, úgy, hogy az a megtámadott határozat közzétételétől számított három napon belül megérkezzen a Helyi Választási Irodához. A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi címmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

Indokolás

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1)-(3) bekezdése szerint (1) az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik napon. (2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani. (3) A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani. Az Övjt. 9. § (1) bekezdése és (3) bekezdés (a) pontja értelmében (1) Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. (3) Polgármesterjelölt az, akit a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott. Tekintettel arra, hogy Nagydobos településen a választópolgárok száma a központi névjegyzék 2019. augusztus 07-i adatai alapján 1692 fő, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Határozatomat a fenti jogszabályhelyek alapján hoztam. A jogorvoslat a Ve. 208. §-a, 209. § (1) bekezdése, 210. § (1) bekezdése és 212. §-a rendelkezésein alapul.

Nagydobos, 2019. augusztus 08.

dr. Kovács Eszter

HVI vezető

Erről értesül:

1. Nagydobos Község lakossága – közzététel útján

2. Irattár

 

A határozat a mai napon közzétételre került.

Nagydobos, 2019. augusztus 08.

dr. Kovács Eszter

HVI vezető

 

Jelöltállítás nyomtatványai: https://www.valasztas.hu/helyi-onkormanyzati-valasztasok1