Tanulmányi ösztöndíj pályázat

Nagydobos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
p á l y á z a t i f e l h í v á s a

Tanulmányi ösztöndíj pályázat az EFOP 1.5.3-16-2017-00111 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése Vásárosnaményban és térségében” című európai uniós projekt keretein belül, középiskolai tanulók és felsőoktatási hallgatók számára

Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendeletével, az EFOP 1.5.3-16-2017-00111 számú projekt keretein belül, a 2018/2019. tanév II. félévétől középiskolai tanulók és felsőoktatási hallgatók számára ösztöndíjat alapított.

Jogosultsági feltételek:

Tanulmányi ösztöndíj támogatásban részesülhet az a pályázó, aki
a) Nagydobos Község közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkezik és magyar állampolgár,
b) nappali tagozaton nem utolsó évesként, hazai középiskolában, vagy felsőfokú oktatási intézményben tanulói/hallgatói jogviszony keretében folytatja tanulmányait,
c) a rendelet hatálybalépését megelőző tanulmányi félévben legalább 3,51 tanulmányi átlageredményt ért el,
d) középfokú tanulmányok folytatása esetén állandó lakóhelyén, vagy képzési helyén igazoltan közösségi szolgálatot teljesít, vagy teljesített.

A jogosultsági feltételek igazolása a tanuló feladata és kötelezettsége. Ez, az ösztöndíjprogram meghirdetésével egyidejűleg közzétett pályázati formanyomtatványon (1.sz. melléklet), a szükséges mellékletek becsatolásával tehető meg, melynek érvényességéhez minden esetben szükséges a tanuló, valamint kiskorú pályázó esetében a törvényes képviselőjének aláírása is.

Az ösztöndíj támogatás forrása, mértéke és formája:

A támogatás forrását az EFOP-1.5.3-16-2017-00111 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése Vásárosnaményban és térségében” című európai uniós projekt biztosítja.
Az ösztöndíj összege a 2018/2019-es tanév februártól júniusig (a továbbiakban: II. félév) és a 2019/2020-as tanév szeptemberétől januárig (a továbbiakban: I. félév) terjedő 5-5 hónapos időtartamra havonta 10.000 Ft pályázónként, amely a pályázat benyújtásakor folyamatban lévő tanulmányi félévtől kezdődően jár úgy, hogy
a) a tanulmányi ösztöndíjszerződés megkötésekor a 2018/2019-es tanév II. félévre járó tanulmányi ösztöndíj a tanulmányi ösztöndíj szerződés megkötését követő 15 napon belül egy összegben, valamint
b) 2019/2020-as tanév I. félévre járó tanulmányi ösztöndíj szintén egy összegben kerül átutalásra a tárgyév szeptember 15. napjáig a pályázó által megjelölt pénzforgalmi számlára a tanulói/hallgatói jogviszony és a tanulmányi eredmény igazolását követően.
A pályázat benyújtásának módja, határideje és feltételei:

A benyújtás módja:
A pályázati űrlapot egy eredeti példányban az erre rendszeresített nyomtatványon (1. sz. melléklet), zárt borítékban – személyesen, vagy postai úton – a szükséges mellékletekkel együtt az alábbi címre kérjük benyújtani: Nagydobos Község Önkormányzata, 4823 Nagydobos, Fő út 129.
Kérjük, a borítékra írja rá: „EFOP 1.5.3-16-2017-00111 – Ösztöndíjpályázat”
Információ kérhető a 06-70/315-37-92-es telefonszámon hétköznap 08.00-16.00 óra között Dr. Kovács Eszter jegyzőtől.
Letöltés: http://nagydobos.hu/content/p%C3%A1ly%C3%A1zati-kirs-%C3%A9s-adatlap

A benyújtás határideje:
A pályázat beérkezésének határideje: 2019. április 23. 1600
A pályázati határnapot követően beérkezett pályázatok érvénytelenek.
A hiányosan, vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlap javítására, a hiányzó mellékletek benyújtására, a pályázatok beadására nyitva álló határidő leteltét követően egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásra nyitva álló idő, az erről szóló felhívás kézhezvételétől (az elektronikus levél címzetthez történő megérkezése) számított 2 munkanap. A hiánypótlási határidő elmulasztása jogvesztő. Hiánypótlási felhívás kizárólag elektronikus úton történik.

A benyújtás feltételei:
A pályázati űrlap csak a kötelező mellékletekkel együtt érvényes. Valamely kötelező melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül és kizárólag a hiánypótlást követően kerülhet sor annak érdemi értékelésére.

A tanulmányi ösztöndíjban legfeljebb 6 fő részesülhet. Amennyiben a benyújtott pályázatok ezen keretszámok feltöltését nem teszik lehetővé, úgy azok között a támogatás elbírálója átcsoportosítást hajthat végre.

A pályázat elbírálása:

A pályázatot bíráló bizottság (az Önkormányzat Szociális Bizottsága) a határidőben benyújtott és formailag megfelelő pályázatokat megvizsgálja, rangsorolja és meghatározza a támogatásra, valamint az elutasításra javasolt pályázatok körét. Az Önkormányzat a határidőn túl benyújtott pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja.

A benyújtott és érvényes pályázatok rangsorolása során – a lenti sorrend szerint - előnyt élvez az, aki:
a) felsőfokú oktatási intézmény hallgatója
b) felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató vagy középiskolai tanuló esetében legalább 4,0-es tanulmányi átlaggal rendelkezik a vizsgált időszakokban,
c) felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik
d) középfokú nyelvvizsgával rendelkezik
e) hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű,
f) az adott oktatási intézményben, vagy lakóhelyén magasabb óraszámban végzett közösségi/önkéntes tevékenységet,
g) más ösztöndíjban nem részesül.

Pontegyenlőség esetén az idősebb életkor dönt.

A tanulmányi ösztöndíj odaítéléséről a Képviselő-testület a bizottsági javaslat benyújtását követően zárt ülés keretében dönt.
A Képviselő-testület döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs. Jogszabálysértésre hivatkozással a Vásárosnaményi Járásbírósághoz címzett keresettel lehet fordulni.

Értesítés a pályázati döntésről

A döntésről a pályázókat az Önkormányzat postai küldemény útján - a döntés meghozatalát követően - haladéktalanul értesíti. A támogatásban részesülő pályázóval az Önkormányzat a döntés meghozatalától számított 15 napon belül tanulmányi ösztöndíjszerződést köt.

A pályázati adatlaphoz kötelező benyújtani:
a) A pályázó személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolatát (melyre „az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg kerül felvezetésre a tanuló és törvényes képviselője aláírása mellett);
b) Az oktatási intézmény aktuális félévre szóló igazolását a tanulói/hallgatói jogviszonyról;
c) A tárgyidőszakot megelőző lezárt félév tanulmányi eredményét igazoló félévi értesítő másolatát, felsőoktatásban tanulók esetén a vizsgaeredmények átlagát igazoló okiratot, elektronikus tanulmányi rendszerekből kinyomtatott, az intézmény által hitelesített dokumentumot;
d) Amennyiben releváns, a pályázó hátrányos helyzetének fennállását igazoló határozat másolatát, (melyre „az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg kerül felvezetésre a tanuló és törvényes képviselője aláírása mellett);
e) Középiskolai tanulók esetében az osztályfőnök igazolása arról, hogy a pályázónak nem volt igazolatlan hiányzása illetve nem részesült igazgatói, osztályfőnöki, szaktanári megrovásban (2018/2019. tanév I. félévre vonatkozóan, az osztályfőnök vagy az intézmény vezetője által aláírva);
f) Amennyiben releváns, úgy osztályfőnöki összefoglaló a tanuló tanulmányi versenyeken történő részvételéről és azokon elért eredményeiről (2017-2018. tanév és a 2018/2019. tanév I. féléve alapján osztályfőnök, vagy igazgató által aláírva);
g) a pályázó tanuló által, legfeljebb egy A4 oldalnyi terjedelemben, kézzel írt bemutatkozó levél (család, lakóhely, hobbi, iskola, barátok, továbbtanulási tervek megfogalmazása, ösztöndíj felhasználásával kapcsolatos tervek megfogalmazása).
h) Amennyiben releváns, nyelvvizsga bizonyítvány másolatát, (melyre „az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg kerül felvezetésre a tanuló és törvényes képviselője aláírása mellett);

A tanulmányi ösztöndíjban részesülő személy köteles:

a) a tanulmányi ösztöndíj folyósításának ideje alatt a tanulói/hallgatói jogviszonyát a folyósítás végéig fenntartani és azt igazolni,
b) a tanulmányi ösztöndíj folyósításának végéig a 3,51-es tanulmányi átlag teljesítését igazolni,
c) a pályázati űrlapon megjelölt adatainak változásáról az Önkormányzatot 15 napon belül értesíteni és
d) a tanulmányi ösztöndíjszerződés megszűnéséig az Önkormányzattal együttműködni.

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az ösztöndíj-programból pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait Nagydobos Község Önkormányzata nyilvántartásba vegye és azokat a Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetve az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje.

A pályázók értesítési kötelezettségei, a visszafizetés szabályai

A tanulmányi ösztöndíjra való jogosultságot meg kell szüntetni, és - a c) pont kivételével – a támogatottat a folyósított tanulmányi ösztöndíj teljes összegének, vagy arányos részének visszafizetésére kell kötelezni, ha a támogatott:
a) tanulói/hallgatói jogviszonya bármely okból megszűnik,
b) a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt, vagy az Önkormányzatot bármilyen módon megtévesztette,
c) a támogatott a 3,51-es tanulmányi átlagot nem teljesíti, vagy annak teljesítését nem igazolja,
d) a tanulmányi ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését bármely okból kéri.

1. számú melléklet
EFOP-1.5.3-16-2017-00111 kódszámú
„Humán szolgáltatások fejlesztése Vásárosnaményban és térségben” című pályázat
ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

PÁLYÁZATI ŰRLAP

A pályázati űrlap kitöltése kötelező! Amennyiben a pályázat kitöltése kézzel történik, kérjük NYOMTATOTT NAGY BETŰKET használjon!

1. A PÁLYÁZÓ ADATAI

1.1. Személyes adatok
Név:
Lakcím:
Szül. hely, idő:
Anyja leánykori neve:
Lakóhely (állandó lakcím):

1.2. Tanulmányokra vonatkozó adatok
Tanulói jogviszonya (kérjük, aláhúzással jelölje): Középiskolai tanuló/
Felsőoktatásban hallgató
Megkezdett évfolyam száma a 2018/2019. tanévben:

Középiskolai vagy felsőoktatási tanulmányai során ismételt-e évfolyamot (kérjük, aláhúzással jelölje): IGEN / NEM
2018/2019. év I. félévi tanulmányi átlaga (hagyományos átlagszámítás szerint, a magatartás és szorgalom jegyek kivételével):
A kiválasztás alapjául szolgáló tanulmányi átlag valamely tantárgyi osztályzata elégtelen (kérjük, aláhúzással jelölje): IGEN / NEM
Igazolatlan hiányzások száma 2018/2019. tanév I. félévében (órában):

Igazgatói, osztályfőnöki, szaktanári megrovásban részesült a 2018/2019. tanév I. félévében (kérjük, aláhúzással jelölje): IGEN / NEM
Részesül-e más (tanulmányi/szociális) ösztöndíjban:
(IGEN válasz esetén az ösztöndíj típusa/összege):
……………………………………………………………..
…………………………………………………………….. IGEN/NEM

1.3. Kapcsolattartási adatok

E-mail cím: ……………………………………..

Telefonszám: ……………………………...............

2. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI

Az intézmény neve: ………………………………………………………………………………
Címe: ………………………………………………………...........................................................

3. NYILATKOZATOK

3.1. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
3.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat az általam közölt személyes adataimat kezelje.
3.3. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett, már kiutalt ösztöndíjat a folyósító szerv visszaköveteli.
3.4. Az ösztöndíj folyósítását (kitöltendő) a
-nál (hitelintézet neve) vezetett

- - számú bankszámlára átutalni szíveskedjenek.

Kelt.: ………………….. , hónap nap

Aláírás (kiskorú pályázó esetén törvényes képviselő aláírása is szükséges):

Pályázó Szülő/Törvényes képviselő

A PÁLYÁZATHOZ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOK BENYÚJTÁSA SZÜKSÉGES:

• Tanulói/hallgatói jogviszony-igazolás;
• Tanulmányi eredmény igazolása (a megelőző, 2018/2019. I. félévi értesítőről, vizsgajegyek átlagáról készített, az iskola által hitelesített másolat, elektronikus tanulmányi rendszerekből kinyomtatott, az intézmény által hitelesített dokumentum);
• Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet igazolása (az erről szóló igazolás/határozat másolati példánya, melyre „az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg kerül felvezetésre a tanuló és törvényes képviselője aláírása mellett);
• Állandó lakóhely igazolása (lakcímkártya másolata, melyre „az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg kerül felvezetésre a tanuló és törvényes képviselője aláírása mellett);
• Magyar állampolgárság igazolása (a személyi igazolvány másolata, melyre „az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg kerül felvezetésre a tanuló és törvényes képviselője aláírása mellett);
• Közösségi szerepvállalásról és az elvégzett önkéntes tevékenységről az adott szervezet/intézmény által kiadott igazolás;
• Középfokú oktatási intézményben tanuló esetén az eddig végzett közösségi szolgálatról igazolás (KÖSZI füzet intézmény által hitelesített másolata).
• Amennyiben releváns, nyilatkozat egyéb (tanulmányi vagy szociális) ösztöndíjról
• Amennyiben releváns, Nyelvvizsga bizonyítvány másolata, melyre „az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg kerül felvezetésre a tanuló és törvényes képviselője aláírása mellett);