Pályázati felhívás!

Pályázati felhívás!

Nagydobosi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda Óvodavezetői álláshelyének betöltésére

Pályázatot meghirdető szerv:
Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő- Testülete
4823 Nagydobos, Fő út 129.
Meghirdetett munkahely:
Nagydobosi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda
4823 Nagydobos, Fő út 131. sz.
Óvodavezető

Képesítési és egyéb feltételek:
- Az adott nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- a nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
- a vezetői megbízásnál előnyt jelent a vezetői gyakorlat, pedagógia szakirányú végzettség, vagy közoktatás vezető szakképzettség.

Állás elfoglalásának ideje: 2017.augusztus 15.

A pályázat benyújtásának határideje:
Az Oktatási Közlönyben történő megjelenéstől számított 30 nap
A pályázat elbírálásának módja:
A Képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát követő ülésén bírálja el a pályázatokat.

Megbízás ideje: 2022.augusztus 15.

Illetmény és egyéb juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak az irányadók.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó szakmai életrajzát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.

A Pályázathoz csatolni kell :
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
- iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát,
- szakmai önéletrajzot
- vezetési programot
- adatvédelmi nyilatkozatot
- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy beleegyezik abba, hogy pályázatának tartalma közölhető harmadik személlyel.

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „Nagydobosi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda Óvodavezetői pályázat” megjelöléssel.

A pályázat címzése:

Polgármesteri Hivatal
Kovács Gábor polgármester
4823 Nagydobos, Fő út 129.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:

Kovács Gábor polgármester
Tel: 06-44-452-022 Mobil: 06-70-315-3674
Email: onkormanyzat@nagydobos.hu

Nagydobos, 2017. április ……..

Kovács Gábor sk.
Polgármester