Közzétételi lista

Nagydobos Község Önkormányzata

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. Szervezeti, személyzeti adatok

Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Nagydobos Község Önkormányzata, 4823 Nagydobos, Fő t 129.
Tel: 06/44/452-022
Körzetszám: 44
Telefax: nem áll rendelkezésre
email:onkormanyzat@nagydobos.hu
honlap:www.nagydobos.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai SZMSZ
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Kovács Gábor
Polgármester
Tel: 44/452-022 (13 mellék)
onkormanyzatr@nagydobos.hu

Dr. Kovács Eszter
Jegyző:
Tel: 44/452-022 (12 mellék)
jegyzo@nagydobos.hu

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend nem értelmezhető
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testüle

Elérhetőség: 4823 Nagydobos, Fő út 129.
Tel/fax:06/44/445-022

(7 fő)

Kovács Gábor Polgármester
Fazekas Sándor alpolgármester
Bódi Elek Képviselő
Ferenczi Zoltán Képviselő
Varga Zoltán Képviselő
Giczei István Képviselő
Kállai József Képviselő

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAINAK ÖSSZETÉTELE

Pénzügyi Bizottság:

Elnök: Bódi Elek
Képviselő tagja:
Tagok: Giczei István
Nem képviselő tagja:
Bartha Ottó
Elérhetőségük: onkormanyzat@nagydobos.hu

Szociális Bizottság:

Elnök: Giczei István
Képviselő tagja:
Varga Zoltán
Nem képviselő tagja:
Szászné Judit
Elérhetőségük: onkormanyzat@nagydobos.hu

Ügyrendi és Jogi Bizottság:

Elnök: Varga Zoltán
Képviselő tagja:
Kállai József
Nem képviselő tagja:
Nagy Tiborné
Elérhetőségük: onkormanyzat@nagydobos.hu

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai Nagydobosi Polgármesteri Hivatal, 4823 Nagydobos, Fő t 129.
Tel: 06/44/452-022
Körzetszám: 44
Telefax: nem áll rendelkezésre
email:jegyzo@nagydobos.hu
honlap:www.nagydobos.hu

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye Nagydobosi Önkormányzati Konyha
4823 Nagydobos, Fő út 131.
Alapító határozat száma: 82/2019 (VIII.21.) KT számú határozat
Okirat száma: NPH/ 2266 / 2019.
Vezető: Ferenczi Mihályné
Honlappal nem rendelkezik

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
DOBSZÓ
Kiadó: Polgármesteri Hivatal Nagydobos, 4823 Nagydobos, Fő út 129.

Szerkesztő:
Talpas Design Grafikai Kft. (www.talpasdesign.hu)
Főszerkesztő: Kovács Gábor polgármester
Nyomdai munkák:
BEREGI NYOMDA – Onder János • 06-30/652-5915

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Címe: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
Levelezési címe: 4401 Nyíregyháza 1. Pf.: 199
Központi telefon: 06-42/599-300
Telefax: 06-42/599-309
E-mail: hatosag@szabolcs.gov.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény
SZMSZ https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg5ed2dr5eo8dt9ee4em5cj0bz5cd6cd7c...

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai a) Helyi újság kiadása
b) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj támogatás
c) Egyházak támogatása
d) Civil szervezetek támogatása
e) Nagydobos község honlapjának üzemeltetése

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Szociális ügyek:
Ügyintéző: Szilágyi Erzsébet
Önkormányzati hatáskör gyakorlója: jegyző
a) lakhatási támogatás megállapításával kapcsolatos döntés.
Önkormányzati hatáskör gyakorlója: polgármester
a) szociális tüzelőanyag támogatás
b) rendkívüli települési támogatásként temetési segély
c) rendkívüli települési támogatásként szemétszállítási díjhoz való hozzájárulás
megállapításával kapcsolatos döntések.
Ügyleírás: https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg5ed8dr1eo0dt5ee0em7cj6bz1cc8by7c...

Gyermekvédelmi ügyek:
A hatáskor gyakorlója: jegyző
Ügyintéző: Margitics Péter

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, az augusztus, illetve november hónapban folyósított természetbeni támogatásának, a külön jogszabályokban meghatározott egyéb kedvezményeknek (tankönyvtámogatás, kollégiumi díjkedvezmény, stb.) az igénybevételére.
A kedvezményre való jogosultság a kiskorú gyermek esetében megállapítható, amennyiben az alábbi feltételek együttesen fennállnak:
1. a gondozó család jövedelme nem haladja meg a Gyvt.19.§ (2) bekezdésében meghatározott jövedelmi értékhatárt,
2. a gondozó család tagjainak vagyona nem haladja meg a Gyvt.19. § (7) bekezdésében meghatározott összeghatárt.
Amennyiben a kérelmet a nagykorúvá vált gyermek saját jogán nyújtja be - a jövedelmi és vagyoni feltételek mellett - további feltétel, hogy a nagykorú jogosult a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válásának napját megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult és ha a 23. életévét még nem töltötte be, a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, vagy ha a 25. életévét még nem töltötte be, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul.
A feltételek fennállása esetén a kedvezményre való jogosultságot a kérelem benyújtásának napjától kezdődően egy év időtartamra, de legfeljebb a közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek 23. életévének, illetve a felsőfokú oktatási intézményben hallgatói jogviszonyban álló gyermek 25. életévének betöltéséig kell megállapítani.
A kedvezmény megállapítása esetén a jogosult részére tárgyév augusztus és november hónapjában természetbeni támogatás kerül biztosításra.
Az eljárás illetéke / díjfizetési kötelezettség
Illetékmentes.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja
Az eljárás kérelemre indul. Ismételt kérelem esetén felhívjuk figyelmét, hogy az ellátás a kérelem benyújtásának napjától állapítható meg, így folyamatos ellátás érdekében kérjük, időben nyújtsa be kérelmét. A nyomtatványt és szükség szerinti mellékleteit személyesen, vagy postai úton kell benyújtani. A benyújtási idő folyamatos.

Az irat benyújtására nyitva álló határidő
-

Ügyintézési határidő
21 nap

I. fokon döntést hozó szerv
Nagydobos Közég jegyzője

II. fokon döntést hozó szerv
SZ-SZ-B. Megyei Kormányhivatal

Építésügy:
A hatáskör gyakorlója: Mátészalkai Járási Hivatal
– építéshatósági engedélyezési eljárások (telekalakítás, építési engedély, bontási engedély, fennmaradási engedély, használatbavételi engedély)
Anyakönyvi ügyek:
A hatáskör gyakorlója: jegyző
Ügyintéző: Margitics Péter anyakönyvvezető
– születési, házassági, halotti anyakönyvek vezetése, közreműködés házasságkötésnél

Házasságkötés:
A házasság egy férfi és egy nő között, az arra kijelölt állami hatóság előtt személyesen tett és kölcsönös, kifejezett nyilatkozattal létrejövő kötelék, amely a családjogi törvényben meghatározott személyi és vagyoni joghatásokkal jár. Házasság akkor jön létre, ha az együttesen jelenlévő házasulók az anyakönyvvezető előtt kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek.

A házasságkötés személyes jog, ezért a házasságkötési szándékot személyesen kell bejelenteni.

Az anyakönyvvezető a házassági eljárás során vizsgálja: a személyazonosságot, állampolgárságot, jogképességet, cselekvőképességet, a családjogi törvényben meghatározott rokonságot, a házasulók családi állapotát.
A házasságkötési szándék bejelentéséhez mindkét házasuló személyes megjelenése szükséges.

A házasságkötési szándék bejelentését jegyzőkönyvbe kell foglalni, ez a jegyzőkönyv lesz később a házassági bejegyzés anyakönyvi alapirata.
A jegyzőkönyv a kiállítástól számított egy évig érvényes, ebből következik, hogy a házasságkötési szándékot egy évvel korábban be lehet jelenteni.

A jegyzőkönyv felvételétől számított 30 napos várakozási időt ír elő családjogi törvény. A 31. nap és a egy év lejárta közötti időszakban kell olyan időpontot találni, amit a foglaltság mellett a hivatal is tud biztosítani, és a házasulóknak is megfelel. A 30 napos várakozási idő alól, indokolt esetben felmentést adhat a jegyző. A felmentés indokát hitelt érdemlően kell igazolni. A házasságkötés előtti, kötelező várakozási idő alóli kérelem a jegyzőkönyvben foglalt módon kerül rögzítésre. Az eljárás illetékmentes. Közeli halállal fenyegető állapot esetén el lehet tekinteni a 30 napos kötelező várakozási idő meglététől, ilyen esetekben tájékoztatásért keresse az anyakönyvvezetőt. A házasságkötés törvényes feltételeit ilyen esetben is igazolni kell.

A családjogi törvény előírja azt is, hogy a házasságkötés, az erre a célra kialakított hivatali helyiségben történik a közreműködő anyakönyvvezető és két tanú jelenlétében. A házasságkötés nyilvános, ettől a házasulók kérésére el lehet térni.
Nagydoboson a képviselő-testület által házasságkötésre kijelölt helyszínek:
Házasságkötő terem Nagydobos
A bemutatott iratok alapján az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel a személyes adatokról, a házasságkötés tervezett időpontjáról és a szükséges személyes nyilatkozatokról.
Az anyakönyvi eljárásról és a névviselésről szóló 2010. évi I. tv.
a 429/2017. (XII. 20.) végrehajtási rendelet,
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
Nagydobos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (03.07) KT. számú önkormányzati rendelete

Csatolandó dokumentumok: Személyi igazolványok (állampolgárság igazolására alkalmas okmány), lakcímigazolványok, születési anyakönyvi kivonatok, elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló okiratok.

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény iránti szándékot az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a helyszínen kell bejelenteni.
A házasságkötés a bejelentés napjától számított 31. naptól tűzhető ki 1 éven belülre.
I. fokon döntést hozó szerv :Nagydobos Község anyakönyvvezetője
II. Fokon döntést hozó szerv: SZ.-SZ..B Megyei Kormányhivatal

Haláleset anyakönyvezése

A halálesetet anyakönyvezésére az az anyakönyvvezető illetékes, akinek illetékességi területén a haláleset történt.
A halál tényét megállapító orvos állítja ki a halottvizsgálati bizonyítványt.
Hamvasztásos temetés esetén a Tisztiorvosi Szolgálat engedélye is szükséges. Az engedély a halottvizsgálati bizonyítvány lebélyegzésével történik.
A bemutatott iratok alapján a haláleset adatairól jegyzőkönyv készül, amely alapján anyakönyvi bejegyzés és anyakönyvi kivonat kerül kiállításra. A halálozásról a jegyzőkönyvet az anyakönyvezető veszi fel. A hagyatéki értesítést az anyakönyvezető küldi meg az elhunyt lakóhelye szerint illetékes Polgármesteri Hivatal hagyatéki előadójához.

A haláleset bejelentéséhez minden esetben szükséges: a halott-vizsgálati bizonyítvány összes példánya (hamvasztás esetén a szükséges engedéllyel ellátva), halálozási lap, az elhalt személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája, érvényes magyar útlevele, 2001. január 1. után kiállított vezetői engedélye, születési anyakönyvi kivonata, családi állapotát igazoló okirata, a bejelentő személyi igazolványa valamint lakcímkártyája.
Családi állapotot igazoló okirat lehet: ha az elhalt házas családi állapotú a házassági anyakönyvi kivonata, ha az elhalt elvált családi állapotú a házasságát felbontó jogerős bírósági ítélete vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonata, ha özvegy családi állapotú az elhalt házastársának halotti anyakönyvi kivonata vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonata.
Ügyintézési határidő:
1 nap (a szükséges mellékletek hiánytalan benyújtása esetén)

I. Fokon döntést hozó szer: Nagydobos Község Anyakönyvvezetője

II. Fokon döntést hozó szerv: SZ.-SZ..B Megyei Kormányhivatal

Születés anyakönyvezése:

A születést az az anyakönyvvezető anyakönyvezi, akinek működési területén a születés történt. Anyakönyvezni az élveszületett gyermek születését kell.
A születést anyakönyvezés végett az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek. A születést az orvos által kiállított bizonyítvánnyal kell igazolni.
Az intézeten kívüli születést a szülést levezető orvos, ill. hozzátartozó, tervezett intézeten kívüli születés esetén a külön jogszabályban meghatározott felelős személy jelenti be.
Fontos arra vonatkozólag felhívni a figyelmet, hogy ha az anya a házasságkötése után születési nevét megtartotta, és a házasságkötés alkalmával nem nyilatkoztak a házasfelek arról, hogy születendő gyermekeik családi neve mi legyen, akkor ezt a nyilatkozatot pótolni kell. A nyilatkozatot személyesen, anyakönyvvezető előtt kell megtenni. A születés bejelentését a szülő teszi meg. A születési anyakönyvi kivonatot, a gyermek lakcímét igazoló lakcímkártyáját a szülő az anyakönyvvezetőtől veheti át. A gyermek Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (a továbbiakban: TAJ) tartalmazó kártyája iránti igényt az anyakönyvezető küldi meg a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi vagy megyei egészségbiztosítási pénztárnak.

Az eljárás Illetékmentes.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
Személyesen a szülők. Az intézeten kívüli születést a szülést levezető orvos, ill. hozzátartozó, tervezett intézeten kívüli születés esetén a külön jogszabályban meghatározott felelős személy jelenti be.
A születést az azt követő első munkanapon be kell jelenteni. Az intézeten kívüli születést, ha annál orvos nem működött közre, a bejelentésre kötelezett nyolc napon belül jelenti be.
Ügyintézési határidő:
1 nap
I. Fokon döntést hozó szerv: Nagydobos Község Anyakönyvvezetője

II. Fokon döntést hozó szerv: SZ.-SZ..B Megyei Kormányhivatal

Hagyatéki ügyek:
A hatáskör gyakorlója: jegyző
Ügyintéző: Sárköziné Tóth Éva
-hagyatéki, póthagyatéki vagyon leltározása, a közjegyző előtti hagyatékátadó eljárás előkészítése.

Az ügy leírása
Az örökhagyó halálát követően a hagyatéki, póthagyatéki vagyon leltározása, a közjegyző előtti hagyatékátadó eljárás előkészítése.
A hagyatéki eljárás a halálesetről szóló halottvizsgálati bizonyítvány megérkezését követően hivatalból indul. Az előkészítő eljárásról azt a hozzátartozót értesítjük, akinek neve, címe a halottvizsgálati bizonyítványon szerepel. Ha az elhunyt nevén ingó- és/vagy ingatlanvagyon maradt, hagyatéki leltár felvételére kerül sor. Nyilatkozattételre csak törvényes örökös jogosult. Az előkészítő eljárás befejezését követően a hagyatéki leltár mellékleteivel átadásra kerül a közjegyzőnek, aki kitűzi a hagyatéki tárgyalás napját, melyről valamennyi öröklésben érdekelt személyt értesít. A hagyatékot a közjegyző adja át.
Leltározás alá eső ingó- és ingatlanvagyon a következő lehet:
- lakóház, telek, szövetkezeti és öröklakás, egyéb földterület, üdülési jog,
- személygépkocsi, motorkerékpár, utánfutó, stb.
- gazdasági társaságokban törzstőke, törzsbetét,
- kárpótlás, kötvény, devizaszámla, széf bérleti jog,
- lakossági folyószámla,
- életbiztosítás,
- fel nem vett nyugdíj, munkabér,
- minden, amit csak közjegyzői végzést követően lehet lerendezni.
A hagyatéki eljárás bármikor újraindítható, ha a későbbiek folyamán kerül a hozzátartozó tudomására olyan vagyontárgy megléte, melyről a hagyatéki eljárásban nem született közjegyzői hagyatékátadó végzés. Ekkor a póthagyatéki eljárást szintén az elhunyt utolsó belföldi lakhelye szerinti Polgármesteri Hivatalnál kell kezdeményezni a hagyatéki ügyintézőnél vagy postai úton benyújtott beadványban. Az ügyintézés módja megegyezik az alaphagyatéki eljárás menetével.
Az eljárás jogi alapja
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet
Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény
Hatáskör gyakorlója: Nagydobos Község jegyzője
Ügyintéző: Sárköziné Tóth Éva

Illetékességi terület
Hagyatéki ügyben az a Polgármesteri Hivatal illetékes, ahol az elhunytnak az utolsó állandó lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) volt
A kérelem kötelező tartalma
Az eljárás hivatalból indul, illetve olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik.
Csatolandó mellékletek
A hozzátartozó részére küldött értesítés további részletes tájékoztatást nyújt a szükséges iratokról, melyek bemutatása nélkül a hagyatéki leltárt nem tudjuk felvenni.
Kérjük, hozza magával
- személyi igazolványát,
- lakcímkártyáját,
- adókártyáját.
A hagyatéki leltár felvétele érdekében az alábbi iratokra van szükség:
- az elhunyt halotti anyakönyvi kivonata,
- amennyiben volt az elhunytnak ingatlana, úgy az ingatlan helyrajzi száma, pontos címe,
- amennyiben az elhunyt bankszámlával rendelkezett, az utolsó számlakivonat,
- az elhunyt nevére szóló takarékbetétkönyv (ha volt neki),
- az elhunyt nevére szóló életbiztosítás (ha volt neki),
- az elhunyt utolsó havi nyugdíjszelvénye,
- ha az elhunyt nevén gépkocsi volt, úgy annak forgalmi engedélye, törzskönyve,
- temetési számlák,
- ha az elhunyt gazdasági társaság tagja/tulajdonosa volt, a gazdasági társaság hivatalos dokumentumai,
- hiteltartozás esetén a hitelszerződése,
- amennyiben az elhunytnak nem volt leszármazója, a felmenőire vonatkozó személyi adatokra vonatkozó dokumentumai, valamint
- minden olyan szerződés, dokumentum, mely igazolja, hogy az elhunyt nevén ingóság, ingatlan volt, illetőleg tartozás jogosultja vagy kötelezettje volt,
- a hagyatéki eljárás során szükséges az örökösök személyi adatainak (név, anyja neve, születési hely és idő, személyazonosító szám, adóazonosító jel, állampolgárság, pontos cím) megismerése.
- ha a leltárba ingóság kerül felvételre, azok értékének feltüntetése előtt az öröklésben érdekelt(ek) arra - az érték meghatározását megkönnyítő adatok közlésével, a tárgy által(uk) becsült értékének megjelölésével - nyilatkozatot tesz(nek)
- ha az elhunyt után sem ingatlan, sem ingó vagyon nem maradt, nemleges nyilatkozatot kell felvenni és aláírni.

Hivatalból beszerzendő mellékletek
A hagyaték tárgyát képező ingatlanok tulajdoni lapja, adó- és értékbizonyítvány.
Az eljárás illetéke
Illetékmentes.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja
-
Az irat benyújtására nyitva álló határidő
-
Ügyintézési határidő
A leltárt 30 napon belül el kell készíteni. E határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomást szerzett.
I. fokon döntést hozó szerv
Az érdemi eljárást a közjegyző folytatja le.
II. fokon döntést hozó szerv
-

Birtokvédelmi ügyek:
A hatáskör gyakorlója: jegyző
– a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti birtokvédelmi ügyek

Az ügy leírása
Birtokvédelem azt a birtokost illeti meg, akit a birtokától jogalap nélkül megfosztanak, vagy birtoklásában zavarnak (tilos önhatalom). Az eljárás lefolytatása során azt kell bizonyítani, hogy a birtokos birtokban volt és a birtokot tőle jogellenesen elvonták, illetve birtoklását zavarták.
Amennyiben a birtokháborítás egy éven túl történt, vagy ha a birtokháborítás jogalapja is vitás (jogkérdésben kell döntést hozni), a birtoklásában sérelmet szenvedett fél bíróság előtt kérheti birtokvédelmet.
Az eljárás során a bizonyítási teher az ügyfeleken van. Az ügyben a tényállás tisztázása után a hatóság határozatot hoz, és ha kétséget kizáróan bebizonyosodik a birtoksértés elkövetése, az eredeti állapotot helyreállítja, és a birtoksértőt e magatartástól eltiltja.
Önkéntes teljesítés elmaradása esetén végrehatási eljárás keretében történik a teljesítés kikényszerítése.
A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.
A végrehajtás módjáról a végrehajtást foganatosító szerv – szükség esetén a jogosult, illetve a kötelezett meghallgatása után – határoz.
A hatóság a végrehajtási eljárás során a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére, és veszélyére elvégeztetheti; feljogosíthatja a jogosultat, hogy a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére elvégezze vagy mással elvégeztesse; ha a teljesítés elmaradása a kötelezettnek felróható, a kötelezettel szemben eljárási bírságot szabhat ki (5.000,- Forinttól - természetes személy esetén - 500.000,-Ft-ig, /jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: 1.000.000,- Ft-ig terjedő összegben); a rendőrség közreműködésével kényszerítheti ki a meghatározott cselekményt. A közigazgatási szerv azt az intézkedést köteles megtenni, amely - az eset összes körülményét mérlegelve – a leghatékonyabban biztosítja a kötelezettség teljesítését.
A végrehajtás felfüggesztésére a közigazgatási hatóság nem, csak kizárólag a bíróság jogosult.

Az eljárás jogi alapja
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Kormányrendelet
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv.
Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

Illetékességi terület
Nagydobos Község közigazgatási területén fekvő birtok

A kérelem kötelező tartalma
A kérelem tartalmazza
a) a birtokvédelmet kérő nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, aláírását,
b) annak a félnek a nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, akivel szemben a birtokvédelmet kérik (a továbbiakban: ellenérdekű fél),
c) a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, – ideértve a cselekmény leírását –, a birtokvitával érintett dolog megjelölését,
d) a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást,
e) a birtoksértés időpontjára történő utalást,
f) a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet.

Csatolandó mellékletek/Nyomtatványok
A kérelem előterjesztésével egyidejűleg a birtokvédelmet kérő benyújtja a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat, és képviselő eljárása esetén csatolja a meghatalmazást.

A birtokvédelmet kérő az írásban előterjesztett kérelmet, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több példányban nyújtja be, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri.

Az eljárás illetéke / díjfizetési kötelezettség
3.000,- Ft illeték, melyet a kérelemre ráragasztva, illetékbélyegben kell leróni.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja
A kérelmet a birtok helye szerint illetékes jegyzőnél, személyesen, vagy postai úton kell benyújtani.
Az eljárás kizárólag az érintett által személyesen kezdeményezhető, illetve helyette és nevében teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban (Pp. 1952. évi III. törvény 195.-196. §) adott meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja is eljárhat.
Felhívom a figyelmét, hogy az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását - a 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5. § (6) bekezdése értelmében - vélelmezni kell.

Az irat benyújtására nyitva álló határidő
A kérelmet az birtokvédelmet kérő választásától függően a birtokháborítástól számított 1 éven belül a jegyzőhöz vagy az illetékes járásbírósághoz, 1 év eltelte után közvetlenül a bírósághoz lehet benyújtani.

Ügyintézési határidő
15 nap (30 nap, amennyiben tolmács kirendelése válik szükségessé)

I. fokon döntést hozó szerv
Nagydobos Község Jegyzője

II. fokon döntést hozó szerv
Határozattal szemben az ellenérdekű féllel szemben indított per útján: Mátészalkai Járásbíróság
A jegyző határozatának végrehajtására indult eljárásban hozott döntés ellen: SZ.-SZ.-B. Megyei Kormányhivatal

Ipar és kereskedelmi ügyek:
A hatáskör gyakorlója: jegyző
Ügyintéző: Sárköziné Tóth Éva
• bejelentés köteles és működési engedély köteles tevékenységek engedélyezése, nyilvántartása

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység adatváltozás bejelentése

A kereskedelmi tevékenység adatváltoztatására vonatkozó bejelentést a kereskedelmi tevékenység helye szerinti illetékes jegyzőnél, az arra rendszeresített formanyomtatványon kell megtenni.

Az IGAZOLÁS kiadását követően a kereskedelmi tevékenység folytatója az igazolásban és a kérelemben megjelölt adatokban bekövetkezett változásokat haladéktalanul írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
Az üzlet nyitvatartási idejében bekövetkező változást, az azt megelőző 8 napon belül írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.
Az üzlet megszüntetését a kereskedelmi tevékenység végzője köteles a jegyzőnek haladéktalanul bejelenteni.

Amennyiben a bejelentő az adatváltoztatás bejelentéshez szükséges összes adatot hiánytalanul kitöltötte, a jegyző a megváltozott adattartalmat a nyilvántartásában átvezeti. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános és megtekinthető a Hiba! A hiperhivatkozás érvénytelen. weboldalon.
A jegyző az adatváltozás nyilvántartásba vételét követően – amennyiben a változás a korábban kiadott igazolás tartalmát is érinti- a kérelmező részére új igazolást állít ki.

A kitöltött nyomtatványt a kereskedelmi tevékenység helye szerint illetékes jegyzőnél, személyesen, meghatalmazott útján vagy postai formában kell benyújtani.

Az eljárás illetéke: illetékmentes
I. fokon döntést hozó szerv
Nagydobos Község jegyzője

II. fokon döntést hozó szerv
SZ-SZ-B. Megyei Kormányhivatal
jogszabályok:
• a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
• a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
• a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
• az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatása

A kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó bejelentést a kereskedelmi tevékenység helye szerinti illetékes jegyzőnél, az arra rendszeresített formanyomtatványon kell bejelenteni.

Amennyiben a bejelentő a bejelentéshez szükséges összes adatot hiánytalanul kitöltötte, a csatolandó dokumentumokat mellékelte, a jegyző a kereskedelmi tevékenységet, a kereskedőt haladéktalanul nyilvántartásba veszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános és megtekinthető a www.nagydobos.hu weboldalon.
A jegyző a tevékenység nyilvántartásba vételét követően a kérelmező részére igazolást állít ki, továbbá nyilvántartásba vételt követő 15 napon belül a nyilvántartási számmal együtt a bejelentés másolatát megküldi az illetékes hatóságoknak.
Ha a kereskedelmi tevékenység a hatóságok feladat- és hatáskörét érinti, az érintett hatóság a bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytat le, melynek eredményéről a hatóságok az ellenőrzést követő 8 napon belül tájékoztatják a jegyzőt. Amennyiben hiányosságot tapasztalnak, korlátozó intézkedéseket tehetnek, vagy az alapvető feltételek hiánya esetén a tevékenység megszűntetését is javasolhatják.

A bejelentés elmulasztása bírsággal sújtható, ami az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb 50.000 Ft, ismételt mulasztás esetén legfeljebb 75.000 Ft.

Jogszabályok:

• a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
• a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
• a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
• az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Csatolandó dokumentumok:

• nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
• haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
• közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.
• Vásárlók könyve
Illeték:

3000 Ft az illeték, melyet a kérelmen illetékbélyegben kell leróni, vagy a Magyar Államkincstár bevételi számlájára kell elutalni, a közlemény rovatba a következő megjegyzés feltüntetésével kell elutalni: Nagydobos Község Polgármesteri Hivatal …/2019 ügyszámú eljárási illeték

A kitöltött nyomtatványt a kereskedelmi tevékenység helye szerint illetékes jegyzőnél, személyesen, meghatalmazott útján vagy postai formában kell benyújtani.

Ügyintézési határidő: 25 nap

I. fokon döntést hozó szerv
Nagydobos Község jegyzője

II. fokon döntést hozó szerv
SZ-SZ-B. Megyei Kormányhivatal

Kérelem működési engedély kiadása engedélyköteles kereskedelmi tevékenység végzésére

Az üzlet működési engedélyének kiadására irányuló kérelmet a kereskedelmi tevékenység helye szerinti illetékes jegyzőnél, az arra rendszeresített formanyomtatványon kell bejelenteni.

A működési engedély kiadására vonatkozó eljárásban a jegyző ellenőrzi a kérelem tartalmát. Amennyiben a kérelem hiányos, a jegyző a kérelmezőt 8 napon belül hiánypótlásra szólíthatja fel.
Hiánytalan kérelem esetében a jegyző 8 napon belül értesíti az ügyfeleket az eljárás megindításáról. Ügyfélnek számít a kérelmező, az ingatlan tulajdonosa, valamint az üzlet és az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös telekhatárú ingatlanok tulajdonosai. Ezen ingatlanok tulajdoni lapját hivatalból beszerzi a hatóság.

Amennyiben a kereskedő helyszíni szemle megtartását kérte, a kérelem beérkezését követően az ügyintéző helyszíni szemlét tűz ki, amelyről a kitűzött időpont előtt 15 nappal írásban értesíti az ügyfeleket és szakhatóságokat.
Amennyiben a kereskedő a helyszíni szemle megtartását nem kérte, a jegyző szerzi be a szakhatóságok állásfoglalását.
Az ügyintéző a működési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot közli:
• a kérelmezővel;
• az üzlet és a vele közvetlenül szomszédos (az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú) ingatlanokkal rendelkezni jogosultakkal, társasház esetén a közös képviselővel;
• az eljárásban közreműködött hatóságokkal;
Az ügyintéző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet a nyilvántartásba veszi és a működési engedélyhez kapcsolódóan igazolást ad ki.

A jegyző a működési engedélyekről nyilvántartást vezet. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános és megtekinthető a www.nagydobos.hu weboldalon.
A Kormány a működési engedély kiadására irányuló eljárásban szakhatóságként jelöli ki:
• az SZ.-SZ.-B. Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztályát
• állatgyógyászati készítmény nagykereskedelme, valamint állatgyógyászati készítmény hatóanyagainak forgalmazása vonatkozásában első fokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt,
• Állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme esetén a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatala, növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala,
• ha nem veszélyes hulladékot forgalmaznak, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély nem szükséges, annak elbírálása kérdésében, hogy a hulladékgyűjtés és - tárolás eszközei, valamint a hulladékkezelés módja megfelel-e a hulladékgazdálkodási követelményeknek, okoz-e a hulladékkezelés környezetterhelést, biztosított-e az üzlet hulladékszállítási szempontból történő megközelíthetősége - első fokú eljárásban a területi környezetvédelmi hatóság,
• olyan üzlet esetében, amelyben „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és „C” tűzveszélyességi osztályú építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznak, az első- és másodfokú hatósági eljárásban közreműködő hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve.
Amennyiben a jegyző helyszíni szemléről intézkedik, a közreműködő hatóságok a helyszíni szemle jegyzőkönyvébe mondhatják szakhatósági állásfoglalásukat. Ennek hiányában a közreműködő szakhatóságok saját szemléről intézkednek és állásfoglalásukat ezt követően adják meg.

A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. melléklet B) pontja szerint vezetett nyilvántartásba veszi és a 4. melléklet szerinti igazolást ad ki. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

A jegyző a működési engedély tárgyában hozott határozatot közli
a) a fogyasztóvédelmi hatósággal;
b) a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségével és a munkaügyi felügyelőségével;
c) az illetékes rendőrkapitánysággal;
d) jövedéki termék esetében a vámhatósággal; élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék forgalmazása esetén a járási állat-egészségügyi hivatallal, vagy termésnövelő anyag forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi igazgatósággal.
Az eljárás jogi alapja:
• a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
• a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
• a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
• az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
• az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Csatolandó dokumentumok:
• nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
• haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
• közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.
• Vásárlók könyve
• Kérelem nyomtatvány.

Kizárólag üzletben forgalmazható termékek:

• a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
• az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
• állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
• fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;növényvédő szerek és hatóanyagaik;
• nem veszélyes hulladék;
„A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.

A kitöltött nyomtatványt a kereskedelmi tevékenység helye szerint illetékes jegyzőnél, személyesen, meghatalmazott útján vagy postai formában kell benyújtani.
Jogerős működési engedély birtokában kezdhető meg azon termékek forgalmazása, melyek üzletkötelesek

Illeték:

Illetékmentes az eljárás

Ügyintézési határidő: 25 nap

I. fokon döntést hozó szerv
Nagydobos Község jegyzője

II. fokon döntést hozó szerv
SZ-SZ-B. Megyei Kormányhivatal

• telepengedélyezés

Telepengedély kiadása iránti kérelem

A telepengedély kiadására irányuló kérelmet a telep létesítési helye szerinti illetékes jegyzőnél, az arra rendszeresített formanyomtatványon kell bejelenteni.

A telepengedély kiadására vonatkozó eljárásban a jegyző ellenőrzi a kérelem tartalmát. Amennyiben a kérelem hiányos, a jegyző a kérelmezőt 8 napon belül hiánypótlásra szólíthatja fel.
Hiánytalan kérelem esetében a jegyző 8 napon belül értesíti az ügyfeleket az eljárás megindításáról.
Az üzlet és az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös telekhatárú ingatlanok tulajdoni lapját hivatalból beszerzi a hatóság.

A Kormány a telepengedély kiadására irányuló eljárásban részt vevő szakhatóságokat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletben jelöli ki.

A telepengedély kiadása iránti eljárásban az ügyintézési határidőbe a szakhatóság ügyintézési határideje beszámít.

A jegyző a telepet - telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében nyilvántartásba veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást - az ipari tevékenység változtatását ide nem értve - haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi. Telepengedély-köteles tevékenység esetében a jegyző a nyilvántartásba való bejegyzést követően, a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki.

A telep használatára jogosult személyében történő változás esetén az előzőek szerinti eljárást kell alkalmazni, azzal, hogy a változást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.

Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és - telepengedély-köteles tevékenység esetében - a telepengedélyt leadni. A telepet a jegyző törli a nyilvántartásból.

A jegyző az adatváltozásról, valamint a tevékenység megszüntetéséről haladéktalanul értesíti az engedélyezésben részt vett hatóságokat.

Amennyiben a tevékenység folytatója
a) telepengedély-köteles tevékenységet folytat telepengedély nélkül vagy bejelentés-köteles tevékenységet folytat bejelentés nélkül, vagy
b) a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak,
a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve a telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, illetve a telepet törli a nyilvántartásból.
A jegyző a telepengedély visszavonásáról, illetve a tevékenység megtiltásáról szóló határozatát közli az ipari tevékenység folytatójával és az eljárásban részt vevő hatóságokkal.

A telepek engedélyezésével, bejelentésével és a nyilvántartásban feltüntetett adatok módosításával kapcsolatos eljárásokért a kérelmező, illetve a bejelentő igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.

A bejelentés elmulasztása bírsággal sújtható, ami az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt szolgáltatási díj húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb 50.000 Ft, ismételt mulasztás esetén legfeljebb 75.000 Ft.

Telepengedély köteles tevékenységek
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti tevékenységek
Az eljárás jogi alapja:

• a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
• a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
• az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő változás, jogutódlás esetén - amennyiben a tevékenység nem változik - a változást, jogutódlást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.
A kérelemhez mellékelni kell:
• a telep használatának jogcímét igazoló dokumentumot (pl. bérleti szerződés, tulajdonosi hozzájárulás);
• közös tulajdon esetén a tulajdonostárs, haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot;
• nyilatkozatot üzemeltető váltásról, jogutódlásról;
• vállalkozói igazolványt vagy gazdasági társaságok esetében cégkivonatot/végzést és aláírási címpéldányt;
• képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást.
A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi, valamint a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg, a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki.
Csatolandó dokumentumok:
• a telep helyszínrajza
• nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
• haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat
• környezetvédelmi tervfejezet
• amennyiben rendelkezésre áll, a telepre vonatkozó 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi, vagy végleges fennmaradási engedélyt;
• érvényes korábbi telepengedélyt
• kérelem nyomtatvány

A kitöltött nyomtatványt a tevékenység helye szerint illetékes jegyzőnél, személyesen, meghatalmazott útján vagy postai formában kell benyújtani
Ügyintézési határidő:
30 nap

Illeték:
5. 000 Ft csekken, vagy az önkormányzat számlaszámára történő átutalással

I. fokon döntést hozó szerv
Nagydobos Község jegyzője

II. fokon döntést hozó szerv
SZ-SZ-B. Megyei Kormányhivatal

Adóügyek:
A hatáskör gyakorlója: jegyző
Ügyintéző: Sárköziné Tóth Éva
• helyi adókkal (iparűzési )kapcsolatos feladatok
• gépjárműadóval kapcsolatos feladatok, ellenőrzések
• adózással kapcsolatos nyilvántartások vezetése
• kényszerintézkedések foganatosítása az adóhátralékok, valamint az adók módjára behajtandó köztartozások behajtása érdekében
• adó és értékbizonyítvány kiadása

Gépjárműadóval kapcsolatos feladatok:

Ki köteles gépjárműadót fizetni?
Az a személy, aki a járműnyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel (több tulajdonos esetén az, akinek a nevére a forgalmi engedély szól).
Mikortól kell gépjárműadót fizetni?
Az adófizetési kötelezettség használt gépjármű esetében a vásárlást követő év, új gépjármű esetében az első forgalomba helyezést követő hónap első napján keletkezik
Mi történik az adóalany megváltozásakor, megszűnésekor?
Az adóalany halálát, illetve megszűnését követő év 1. napjától - feltéve, hogy a hatósági nyilvántartásban ekkor még mindig az elhunyt személy vagy a megszűnt szervezet szerepel tulajdonosként - azt a személyt kell az adó alanyának tekinteni, akit/amelyet a halálesetet vagy megszűnést követően a hatósági nyilvántartásba elsőként tulajdonosként bejegyeztek.
Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbi tulajdonos az átruházás évének utolsó napjától számított 15 napon belül bejelentette, akkor a szerződés megkötésének időpontját követő év első napjától nem minősül adóalanynak.
Ha a tulajdon átruházás tárgya forgalomból kivont gépjármű és az átruházó a változást bejelentette, akkor a gépjármű forgalomba való visszahelyezését követő hónap első napjától nem minősül adóalanynak.
Gépjármű tulajdon átruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig az marad a tulajdonos, aki a forgalmi engedélyben szerepel
Adókötelezettség megszűnése és szüneteltetése:
Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a hatóság a gépjárművet bármely okból a forgalomból kivonta.
Kérelemre szünetel az adófizetési kötelezettség, ha a gépjármű a rendőrhatóság igazolása szerint jogellenesen került ki az adóalany birtokából. A szünetelés a jogellenes cselekmény bekövetkezését követő hónap első napjától annak a hónapnak az utolsó napjáig tart, amelyben a gépjármű az adóalany birtokába visszakerült. A szünetelés időszakára időarányosan eső adót nem kell megfizetni. Ha a gépjármű nem kerül vissza az adóalany birtokába, akkor a jogellenes állapot bekövetkezésének időpontját követő év utolsó napján az adóalany ezen gépjárműve utáni adókötelezettsége megszűnik.
Mentességek:
Adómentesség illeti meg a következőket:
- költségvetési szerv,
- az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
- az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell,
- az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,
- a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,
- a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár,
- a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi,
- az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja.
Az adó mértéke:
Személygépjármű esetén:
Az adó alapja személyszállító gépjármű - ide nem értve az autóbuszt - hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowatt mértékegységben kifejezve.
Mértéke:
- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.
Autóbusz, nyerges vontató, lakókocsi, pótkocsi esetén:
Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi esetén a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya).
Az adó alapja a tehergépjármű esetén a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.
Mértéke minden megkezdett 100 kilogrammja után:
a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 850 Ft,
b) az a) pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1380 Ft.
Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10 000 Ft, míg a tehergépjármű után 46 000 Ft adót kell fizetni. A „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23 000 Ft adót kell fizetni. A gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint állandó rendszámmal ellátott gépjárműre „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adnak ki, ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni.
Az gépjárműadó megfizetése:
Az adót két egyenlő részletben adóév március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni.

Egyéni- és társas vállalkozások kizárólag elektronikus úton, az önkormányzati portál vagy E-papír szolgáltatás használatával adhatják be adatbejelentéseiket és egyéb beadványaikat.
Egy éven túli gépjármű tartozás esetén kezdeményezhető a gépjármű forgalomból való közvetlen kivonása.
Az eljárás jogi alapja:
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény
- Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
- A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvén
Az ügyintézés határideje:
Az eljárás határideje 30 nap, mely meghosszabbítható
Jogorvoslat lehetősége:
A fellebbezést a határozat (végzés) közlésétől számított 15 napon belül, utólagos adómegállapítás esetén 30 napon belül lehet előterjeszteni. A fellebbezést annál az adóhatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott határozatot (végzést) hozta. A fellebbezést az Sz.-Sz.-B. Megyei Kormányhivatal bírálja el. Az illeték összege a vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft. A fellebbezés illetékét a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni.
Iparűzési adó:

Tisztelt Adózók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a helyi iparűzési adó hatálya alá történő bejelentkezés, továbbá a bevallások benyújtása 2018.01.01. napjától kizárólag elektronikus úton lehetséges. A bevallásokat az önkormányzati portál segítségével, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül nyújthatják be. Amennyiben bármilyen más beadványt kívánnak benyújtani hivatalunkhoz a helyi iparűzési adóval kapcsolatban, vagy bevallásukat nem tudják elküldeni az önkormányzati portálon vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül, lehetőségük van az E-papír szolgáltatás használatával kapcsolatba lépni hivatalunkkal.
Az ügy leírása:
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékenység).
Az adó alanya a vállalkozó.
A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.
Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot.
Az eljárás az ügyfél bejelentkezésével indul, melynek köteles külön felhívás nélkül eleget tenni. A bejelentkezést az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell megtenni.
A bejelentkezést az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell megtenni.
Az adóelőleget az adózónak önadózással kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.
Előlegfizetési időpontok:
Folyó évi előleg: adóév március 15. és szeptember 15.
Előző évi adó bevallása, adókülönbözet megfizetése: az adóévet követő év május 31.Feltöltési kötelezettséggel rendelkezők feltöltésének határideje: adóév december 20.
Az adó mértéke:
- Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1. 4%-a.
- Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 3000 Ft/nap.
- Ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezésének napját követő 15 napon belül kell befizetni.
Az eljárás jogi alapja:
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény
- Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
Ügyintézési határidő:
30 nap
Illetékességi terület:
Nagydobos Község közigazgatási területén végzett tevékenység

Közfoglalkoztatási ügyek:
Ügyintéző: Szilágyi Erzsébet
Önkormányzati hatáskör gyakorlója: polgármester

A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerő-piacra. A közfoglalkoztatás átmeneti munkalehetőséget biztosít azok számára, akiknek az önálló álláskeresése hosszú ideje eredménytelen.

Azt, hogy ki lehet közfoglalkoztatott törvény határozza meg. Eszerint közfoglalkoztatott az lehet, aki munkaviszonyt létesíthet, 16. életévét betöltötte, és a munkaügyi kirendeltségen regisztrált álláskereső – FHT-ban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskereső – vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy.
A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerő-piacra. A közfoglalkoztatás átmeneti munkalehetőséget biztosít azok számára, akiknek az önálló álláskeresése hosszú ideje eredménytelen.

Azt, hogy ki lehet közfoglalkoztatott törvény határozza meg. Eszerint közfoglalkoztatott az lehet, aki munkaviszonyt létesíthet, 16. életévét betöltötte, és a munkaügyi kirendeltségen regisztrált álláskereső – FHT-ban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskereső – vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy.

A közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztató és közfoglalkoztatott által kötött közfoglalkoztatási szerződéssel jön létre, amelyet írásba kell foglalni. A közfoglalkoztatási jogviszonyra a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseit a vonatkozó törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. A közfoglalkoztatási jogviszony legfontosabb sajátosságai a következők:
csak határozott időre (legfeljebb 11 hónap) létesíthető, próbaidő nem köthető ki, a rendes munkaidő időtartama napi 4, 6 vagy 8 óra lehet,
a közfoglalkoztatott közfoglalkoztatási bérre vagy – középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén, ha rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel és szakképesítéssel – közfoglalkoztatási garantált bérre jogosult,
a szabadság mértéke közfoglalkoztatási jogviszonyban naptári évenként 20 munkanap, a betegszabadsága tartamára a közfoglalkoztatottat a közfoglalkoztatási bér, illetve a közfoglalkoztatási garantált bér 70%-a illeti meg, fizetés nélküli szabadságot köteles engedélyezni a közfoglalkoztató, ha a közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatási jogviszony időtartama alatt olyan munkáltatónál, aki nem lehet közfoglalkoztató, legalább 3 nap, legfeljebb 90 nap időtartamú határozott idejű munkaviszonyt létesít, kivéve, ha a közfoglalkoztató a munkavégzéshez kapcsolódóan a képzés lehetőségét is biztosítja,
foglalkoztathatósági szakvéleményezést kell kérni a közfoglalkoztatás megkezdése előtt, amely azt határozza meg, hogy a munkavállaló mely foglalkozási korlátozás mellett folytathat kereső tevékenységet, a foglalkoztathatósági szakvélemény kiállításától számított egy évig érvényes, és több foglalkoztatónál felhasználható.

A közfoglalkoztatási jogviszony alapján a közfoglalkoztatott jogosultságot szerez társadalombiztosítási- és nyugellátásra (táppénz, nyugdíj). Ennek megfelelően – a munkabérhez hasonlóan – a közfoglalkoztatási bért is terhelik levonások.

A munkaerő-piaci célcsoport foglalkoztatásához a következő formákban nyújtható támogatás:
rövid időtartamú foglalkoztatás támogatása (legfeljebb 4 hónap időtartam, napi 4 órás munkaidő),
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (legfeljebb 11 hónap időtartam, napi 6-8 órás munkaidő),
országos közfoglalkoztatási program támogatása (legfeljebb 11 hónap időtartam, napi 8 órás munkaidő),
mintaprogram támogatása (legfeljebb 11 hónap időtartam, napi 8 órás munkaidő),
közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (legalább 60 nap, legfeljebb 11 hónap időtartam),
vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás.
A közfoglalkoztatási jogviszonyok legfeljebb 11 hónap időtartamúak lehetnek, amelybe bele kell számítani az azonos naptári évben már közfoglalkoztatásban töltött időtartamot.
A rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, az országos közfoglalkoztatási program, valamint a mintaprogram esetén támogatás nyújtható bérköltséghez (közfoglalkoztatási bér, közfoglalkoztatási garantált bér, teljesítménybér, illetve vállalkozás esetében munkabér) és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz, valamint közvetlen költségekhez, illetve speciális esetekben a szervezési költséghez a jogszabály által meghatározott mértékben.
Közfoglalkoztatási támogatás kérelemre nyújtható. A kérelmet a közfoglalkoztatónak a tervezett közfoglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központhoz kell benyújtani. A támogatásról hozott döntés alapján a járási hivatal járási munkaügyi kirendeltsége, illetve országos közfoglalkoztatási program esetén a munkaügyi központ hatósági szerződést köt a kérelmezővel (támogatottal). A közfoglalkoztató kérelmére a jogszabályban meghatározott mértékű előleg folyósítható.
Az eljárás illetéke / díjfizetési kötelezettség
Illetékmentes.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja
Az eljárás hivatalból indul.

Az irat benyújtására nyitva álló határidő
-

Ügyintézési határidő
21 nap

I. fokon döntést hozó szerv
Nagydobos Község polgármestere

II. fokon döntést hozó szerv
SZ-SZ-B Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatalának Munkaügyi Kirendeltsége

Állattartással kapcsolatos ügyek:
A hatáskör gyakorlója: jegyző
Hulladékgazdálkodással, környezetvédelemmel összefüggő ügyek:
A hatáskör gyakorlója: jegyző

Jegyző hulladékgazdálkodással és környezetvédelemmel kapcsolatos hatásköre:

Eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban
Ügymenet leírása:
A hulladéktól csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni.
Az ingatlanon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállításának és kezelésének kötelezettsége a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli.
Az eljárás során a hatóság kötelezi az ingatlan tulajdonosát a hulladék elszállítására, és hulladékgazdálkodási bírság kiszabásáról intézkedik, mely ismételten kiszabható.
Ügyintézéshez szükséges:
A postai úton vagy személyesen benyújtott bejelentésnek tartalmaznia kell a hulladék elhelyezésének pontos megjelölését (cím és/vagy hrsz.), hulladék körülbelüli mennyiségét, összetételét, valamint – amennyiben ismert – a hulladék birtokosának, termelőjének nevét.
Eljárási illeték: nincs
Vonatkozó jogszabályok:
 A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
 A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm.rend.
 A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet
 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. évi törvény

Egyéb ügyek:
A hatáskör gyakorlója: jegyző
Ügyintéző: Margitics Péter
• Méhészeti tevékenység bejelentése, kijelentése

Méhészeti tevékenység bejelentése, kijelentése:

A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti. Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40x30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni. Amennyiben a méhtartó tevékenységét megszünteti, azt köteles haladéktalanul bejelentenie. A méhészeti tevékenység bejelentése illetve kijelentése az erre rendszeresített formanyomtatványon keresztül történik a méhészeti tevékenység helye szerinti illetékes jegyzőnél. A bejelentés illetve kijelentés személyesen vagy postai úton tehető meg. A bejelentést illetve a kijelentést követően a jegyző a méhészeti tevékenységet a nyilvántartásban átvezeti.

A kitöltött nyomtatványt a tevékenység helye szerint illetékes jegyzőnél, személyesen, meghatalmazott útján vagy postai formában kell benyújtani.

Az eljárás illetékmentes.

Az eljárás jogi alapja:
A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet.

Ügyindításhoz letölthető formanyomtatványok: https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől-csütörtökig: 8-12 óráig.
Jegyzői ügyfélfogadás: Hétfő és szerda: 8-12 óráig.

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények Gyermekétkeztetés https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh1eg6ed1dr2eo7dt2ee7em8cj9bz2bz7cf6c...

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei Nyilvántartások:

Működési engedélyek
Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek
Méhészeti nyilvántartás
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
DOBSZÓ
Kiadó: Polgármesteri Hivatal Nagydobos, 4823 Nagydobos, Fő út 129.

Negyedévente megjelenő, ingyenes önkormányzati lap
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza SZMSZ: https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg5ed2dr5eo8dt9ee4em5cj0bz5cd6cd7c...

Jegyzőkönyvek: https://www.nagydobos.hu/jegyzokonyvek-listaja

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától https://www.nagydobos.hu/jegyzokonyvek-listaja

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények https://www.nagydobos.hu/

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Közérdekű adat Szabályzat alapján.
Jegyzői Titkárság
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Jogszabályi kötelezettség alapján, KSH honlapján
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Kötelező KSH adatszolgáltatások

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

III. Gazdálkodási adatok
Adat Frissítés
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed0dr9eo6dt1ee4em3cj6bz5cd2cd7c...

https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg7ed2dr3eo6dt3ee0em5cj0bz3cc2bz7b...

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed0dr9eo6dt1ee4em3cj6bz5cd2cd7c...

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének
28/2019. (III.29.) KT. számú határozata

A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

Nagydobos Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervet megtárgyalta és azt a mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

Határidő: 2019.03.31.
Felelős: Kovács Gábor polgármester

Kovács Gábor Dr. Kovács Eszter
polgármester jegyző

Melléklet Nagydobos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2019. (III.29.) KT. határozatához

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

Intézmény: Nagydobos Község Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2019

I.
1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:

Közbeszerzés tárgya típusa értéke mennyisége
Nagydobosi Óvoda konyhájának felújítása építési beruházás 19 947 573 .- HUF 1
Nagydobos Község Polgármesteri Hivatalának épületenergetikai felújítása építési beruházás 48 301 350 .- HUF 1

2. A közbeszerzés várható időpontjai:

Közbeszerzés tárgya a hirdetmény feladásának ideje a teljesítés ideje
Nagydobosi Óvoda konyhájának felújítása 2019 2019.12.31
Nagydobos Község Polgármesteri Hivatalának épületenergetikai felújítása 2019 2019.12.31

3. A közbeszerzés előzetesen becsült értéke: 68 248 923 Forint

4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:
Értékhatár szerint: Uniós értékhatárt elérő: 0 db
nemzeti értékhatárt elérő:1db
nemzeti értékhatár alatti :1 db

Eljárás típus szerint: nyílt ...............db
meghívásos .........db
tárgyalásos ...............db
Az eljárás típusának meghatározása a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően, a közbeszerzési tanácsadó közreműködésével történik.
5. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva, egyéb támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb) :
VP - Vidékfejlesztési Program (VP)
TOP-3.2.1-16-SB1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
6. Tervezett közbeszerzésekért felelős személyek (név, beosztás):
Kovács Gábor polgármester
Dr. Kovács Eszter jegyző
Margitics Péter ügyintéző

7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem

8. Egyéb a közbeszerzéssel kapcsolatos információ:

Készítette: Dr. Kovács Eszter jegyző

Jóváhagyta: Nagydobos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2019. (III.29.) KT. számú határozatával