A képviselő-testület tagjai számának meghatározása

Nagydobos Község HELYI VÁLASZTÁSI IRODÁJA
4823 Nagydobos, Fő út 129.
44/452-022 e-mail: jegyzo@nagydobos.hu

1/2019. (11.6.) HVI határozat
Tárgy: a képviselő-testület tagjai számának meghatározása

Határozat

A Helyi Választási Iroda vezetőjeként eljárva megállapítom, hogy a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők választása során Nagydobos községben megválasztható önkormányzati képviselők száma: 6 fő.
A polgármesternek megválasztott jelölt a törvény erejénél fogva tagja a képviselő-testületnek.
E határozat a Nagydobos Község Önkormányzat (4823 Nagydobos, Fő út 129.) hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján (www.nagydobos.hu) kerül közzétételre.
A határozat ellen a választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 208-209. S-ában foglaltak alapján a Helyi Választási Bizottsághoz címzett (4823 Nagydobos, Fő út 129.) írásbeli kifogással lehet élni, úgy, hogy az a megtámadott határozat közzétételétől számított három napon belül megérkezzen a Helyi Választási Irodához.
A kifogást írásban — személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva — lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogsza-bálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), és — ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi címmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
Indokolás
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. S (2) bekezdése szerint a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 3. S-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1 -jei lakosság-száma alapján kell meghatározni.
Az Övjt.4. S-a szerint a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település — egyéni listás választási rendszerben — egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:
a.) 100 lakosig 2 fő
b.) 1.000 lakosig 4 fő
c.) 5.000 lakosig 6 fő
d.) 10.000 lakosig 8 fő
Tekintettel arra, hogy Nagydobos község 2019. január 1-jei lakosságszáma 2294 fő, így a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Határozatom az Övjt. 3-4. S-án, valamint a Ve. 306. (2) bekezdésén alapul. A jogorvoslat a Ve. 208. 209. S (1) bekezdése, 210. S (1) bekezdése és 212. S-a rendelkezésein alapul.

Nagydobos, 2019. február 6.

dr. Kovács Eszter
HVI vezető

Határoozat: http://nagydobos.hu/content/12019hvi-hat%C3%A1rozat